Taken en bevoegdheden

Ledenraadsleden vervullen een belangrijke sleutelrol tussen leden en directie van Rabobank Rotterdam. Maar ook tussen de bank en de stad. Samen sterk voor een Rotterdamse bank, dat is het idee.

Wat doet de ledenraad?
De belangrijkste taak van de ledenraad is te beoordelen of de bank haar rol als betrokken financieel en maatschappelijk dienstverlener goed vervult. Dat doet zij onder andere door te adviseren over beleidsplannen die de directie inbrengt en door als klankbord te fungeren voor leden, directie en andere betrokkenen.  Jaarlijks bepaalt de directie in overleg met de ledenraad een aantal thema’s die uiteindelijk moeten leiden tot nieuwe ideeën voor de bank. De ledenraad zorgt voor de uitwerking van deze thema’s in een concreet advies.

Tot slot heeft de ledenraad een aantal formele beslissingsbevoegdheden: het vaststellen van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht, het vaststellen of wijzigen van statuten en het huishoudelijk reglement, het benoemen van leden voor de raad van commissarissen, het beslissen over de winstbestemming en het beslissen over een fusie. Deze bevoegdheden liggen vast in de statuten.

Hoe ziet de ledenraad eruit?
De ledenraad bestaat uit maximaal 100 personen en twee zogenoemde kieskringen: een kieskring particuliere relaties en een kieskring zakelijke relaties. Om de belangen van de leden en de lokale gemeenschap goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de raad een afspiegeling is van de groepen die ze vertegenwoordigen. Daarom bestaat de ledenraad uit mannen en vrouwen, jong en oud, van diverse afkomsten en met verschillende achtergronden. Leden worden benoemd voor vier jaar; de maximale zittingsduur is acht jaar.

De coöperatieve vereniging Rabobank Rotterdam bestaat naast de ledenraad uit de raad van commissarissen (7 personen) en de directie.